Thursday , November 21 2019
Home / thailand / 4 ปี หาย ไป ไรไ ้า ขึ้น วางไข่ ใน เขต ุทยางไข่ จน จายเหมือง จ. พังงา รัฐ ไม่ ถอด ใจ เดิน หน้า ช่วย

4 ปี หาย ไป ไรไ ้า ขึ้น วางไข่ ใน เขต ุทยางไข่ จน จายเหมือง จ. พังงา รัฐ ไม่ ถอด ใจ เดิน หน้า ช่วยพังงา – 4 ปี

จาก กรณี ผ ศ. ดร. ธร ณ์ ธำรง นาวา สวัสดิ์ นัก วิทยาศาสตร์ ทาง ทะเล และ อาจารย์ ประจำ ภาค วิชา วิทยาศาสตร์ ทาง ทะเล คณะ ประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โพ ส ต์ ผ่าน เฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัว เรื่อง เต่า ทะเล ไม่ ขึ้น มา วางไข่ ที่ อุทยาน หาด ท้ายเหมือง จ. พังงา โดย ระบุ ว่า

ตล ตล หัวห ที่ ที่ น ー ที่ ลง ไป ช่วย เต่า ใน น้ำนรรม ถี่ยิบ พาด ตำบลา ไป ป่าป่ ตำบล ตลาด อไมอ ถือ ลด ป่าวประกาศ ว่า ช่วย กัน ป้ ถุง พลาสติก และ ยัง ะ ะเา ป้าย ไป ปัก ตาม แผง ผัก แผง อม กระเทียม บอก ว่า ช่วย กัน ลด ถุง หน่อย นะ ฮะ

นอกจาก นี้ แก พา เด็ก พา ผู้ใหญ่ ไป ช่วย กัน เก็บ ขยะ ตาม หาด เป็น ประจำ ได้ ที ละ 1.5-2 ตัน (อ่าน ไม่ ผิด หรอก ครับ เยอะ ขนาด นั้น จริง) หลังจาก รอ ดู แก ทำ มา จน เกือบ ครบ ปี ก็ ยัง ไม่มี เต่า มา วางไข่ หัวห ยย บอก เพื่อน ธร ณ์ เต่า ไม่ ี … แล้ว ไง? เท่า ไหร่ เต่า ก็ ไม่ กลับ มา … ๋๋ เหยัง รจะ Endทำ ต่ ต่ Endทำ ย เขเข Endแค่ Endมั อมั นเดิ เดิเดิ เดิเดิ ถึงเดิ ถึง

อย่างไรก็ตาม จาก การ สอบถาม ผ ศ. ดร. ธร ณ์ ธำรง นาวา สวัสดิ์ นัก วิทยาศาสตร์ ทาง ทะเล และ อาจารย์ ประจำ ภาค วิชา วิทยาศาสตร์ ทาง ทะเล คณะ ประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ทราบ ว่า สาเหตุ ที่ เต่า ทะเล ไม่ ขึ้น มา วางไข่ ที่ อุทยาน หาด ท้ายเหมือง จ. พังงา ไม่ใช่ แค่ ปี ี้ ี้ แต่น แบบ นี้ มา ประมาณ 4 ปี ข ใน ส่วน ของ เต่า มะเฟือง ขณะ เต่า หญ้า หาย ไป 2 ่ อง จาก เต่า เดินทาง มา ไม่ ถึง ชายหาด เพราะ ติด เศษ ขยะ และ กิน ขยะ เข้าไป ประกอบ กับ การ รบกวน บริเวณ ชายหาด จึง เป็น สาเหตุ ให้ เต่า ทะเล ไม่ ขึ้น มา วางไข่

ขณะ ที่ จาก การ ตรวจ สอบ เฟ ซ บุ๊ ก ของ อุทยานแห่งชาติ เขา ลำ ปี – หาด ท้ายเหมือง พบ ว่า มี การ โพ ส ต์ ข้อความ เกี่ยว กับ การ ดำเนิน โครงการ ต่างๆ เพื่อ ช่วย กัน รักษา สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์ ซึ่ง จาก การ ตรวจ สอบ พบ ว่า เป็น ระยะ เวลา 4 -5 ปี แล้ว ที่ ไม่ เต่ เต่ ทะเล ขึ้ ม ว ว งไข่ น น เห็ เห็ ที่ ่ ่ เหตุ เหตุ ที่ ที่ ส เหตุ ทะเล ไม่ ว งไข่ งไข่ ว งไข่ งไข่ รือ พบ เต่า ทะเล น้อย ลง เกิด จาก สาเหตุ หลัก ๆ ดังนี้

1. การ ทำ ประมง ที่ ไม่ ถูก วิธี พบ ว่า ที่า เต่า ได้ จะ ติด เศษ อ อ ตาย จำนวน มาก 2. แหล่ง หาิ แนว ปะการัง เสื่อมโทรม 3. แหล่ง วางไข่ ถูก รบกวน มี การ เปลี่ยน จาก แสง ไฟ จาก นุษย์ รวม ทั้ง การ กัด เซาะ ชายหาด และ 4

ดังนั้น เพื่อ ช่วย กัน รักษา ชีวิต เต่า ทะเล ให้ อยู่ รอด ทาง อุทยานแห่งชาติ เขา ลำ ปี – ท้ายเหมือง จึง จัด โครงการ ต่างๆ ขึ้น มา เพื่อ ช่วยเหลือ เต่า ตั้งแต่ อยู่ ใน ทะเล ไม่ ว่า จะ เป็น โครงการ เก็บ ขยะ บน ชายหาด เก็บ ขยะ ใน ทะเล และ การ รณรงค์ ให้ ประชาชน รวม ทั้ง ผู้ ค้า ลด ขยะ พลาพลก เนื่อเาก ขยะ สำคัญ ที่ ที่ ทำให้ เต่า ที่ ทำให้ ับ ทำให้ กระทบ ทั้ง บาดเจ็บ และ เสีย ชีวิต จึง ดเจ็บกิด โครงการ ห ล่า นี้ ขึ้น มา

นอกจาก นั้น ยัง มี โครงการ ให้ ผล ตอบแทน เพื่อ สร้าง คน ให้ มา ช่วย ดูแล รักษา เต่า ทะเล ที่ ขึ้น มา วางไข่ เพราะ ที่ ผ่าน มา ปัญหา การ ลัก ไข่เต่า ไป ขาย ก็ ถือว่า เป็น ปัญหา สำคัญ ทาง อุทยาน ฯ จึง ได้ ทำ โครงการ นี้ ขึ้น มา เพื่อ ให้ คน พบ รังไข่ เต่า เข้า มา มี ส่วน ร่วม ใน การ อนเป็รักษ์ โดย เป็ เป็น ับรสำห คน ที่ พบ รังไข่ ังไข่าหน้าที่ จน เจ้าหน้าที่ ไป ตรวจ สอบ สำหรับ การ แจ ้ ง เบาะแส รังไข่ เต่า มะเฟือง จะ ได้ รับ รางวัล 20,000 10,000 ุาท เต่า ตะ นุ 10,000 บาท ซึ่ง ราคา ไข่เต่าที่ มี การ ซื้าข ปัจจุบัน ราคา สูง ถึง ฟอง ละ 100-150 บาท

ส่วน การ จัด เก็บ ขยะ นั้น ขณะ นี้ ได้ จัด ทุก วัน คู่ โดย ให้ เจ้าหน้าที่ เก็บ วัน ละ 20 นาที แต่ ทุก เดือน จะ มี การ จัด กิจกรรม ร่วม กับ ประชาชน และ ชมรม ต่างๆ อยู่ แล้ว ซึ่ง โครงการ นี้ ทำ มา เป็น ปี ที่ 2 แล้ว ขณะ ใน แต่ละ เดือน สามารถ จัด เก็บ ได้ จำนวน มาก และ ใน วัน ที่ 16 ธ. ค. ะ เพื่อ ฟื้นฟู แนว ปะการัง โดย กิจกรรม เหล่า นี้ เป็นการ จัด ขึ้น เพื่อ รักษา ทรัพยากร ทาง ธรรมชาติ และ เป็นการ ลง ไป ช่วย เต่า ตั้งแต่ อยู่ ใน ทะเล


Source link