Wednesday , November 20 2019
Home / thailand / ก.ล.ต. ร ー น น น น น น

ก.ล.ต. ร ー น น น น น นเลขาธิการ ก. ล. ต. แจง สถาบัน การ ศึกษา เข้า ตลาดหุ้น ได้ หาก หน่วย งาน กำกับ ต้นสังกัด ไม่ ห้าม ชี้ อาจ ส่ง ผล ดี ต่อ การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ การ ศึกษา ขณะ ที่ นัก วิชาการ มอง ว่า ต่อ ไป การ ศึกษา อาจ กลาย เป็น สินค้า และ ทำให้ เกิด ความ เหลื่อม ล้ำ มาก ขึ้น

เมื่อ วัน ที่ 28 พ.ย. 2561 ผู้สื่อข่าว รายงาน ว่า บริษัท เอ ส ไอ เอ ส บี ใน ฐานะ ผู้ ได้ รับ ใบ อนุญาต จัดตั้งโรงเรียน นานาชาติ สิงคโปร์ กำลัง เป็น ธุรกิจ การ ศึกษา แห่ง แรก

นาย รพี สุจริต กุล เลขาธิการ คณะ กรรมการ กำกับ หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ระบุ ว่า ได้ สอบถาม ไป ยัง สำนักงาน คณะ กรรมการ ส่งเสริม การ ศึกษา เอกชน หรือ ส ช. ซึ่ง เป็น หน่วย งาน กำกับ ของ สถาบัน การ ศึกษา ของ เอกชน แล้ว ได้ รับ การ ยืนยัน ว่า ไม่มี ข้อ ห้าม โรงเรียน ระดม ทุน ใน ตลาดหุ้น และ ไม่ สามารถ ขัดขวาง ได้

เนื่องจาก เป็น ช่อง ทาง ระดม เงิน ทุน ต้นทุน ต่ำ กว่า ธนาคารพาณิชย์ อาจ ส่ง ผล ดี ต่อ การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ การ ศึกษา และ แม้ ใน ต่าง ประเทศ อาจ ไม่ เห็น สถาน ศึกษา เข้า จดทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก มี การ จัดการ ศึกษา แบบ ไม่ คิด ค่า ใช้ จ่าย ซึ่ง แตก ต่าง จาก ไทย

นาย รพี สุจริต กุล เลขาธิการ ก.ล.ต.

ส่วน ความ กังวล ว่า หาก สถาน ศึกษา เข้า ตลาดหุ้น จะ ส่ง ผล ต่อ การ ปรับ ขึ้น ค่า เทอม หรือ ไม่ นั้น เลขาธิการ ก. ล. ต. ระบุ ว่า เป็น หน้าที่ ของ หน่วย งาน กำกับ ดูแล ที่ ต้อง ดำเนิน การ พร้อม ย้ำ ว่า หาก สถาบัน การ ศึกษา ใด จะ า จดทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ สามารถ ทำได้ หาก หน่วย งาน ัดำ ไม่ ห้าม และ ก. ล. ต.

ขณะ ที่นาย ภากร ปี ต ธวัช ชัย กรรมการ และ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย กล่าว ว่า การ เข้า มา ของ โรงเรียน นานาชาติ เป็นการ ดำเนิน กิจการ ใน รูป แบบ บริษัท โฮ ล ดิ้ ง ส์ ที่ สามารถ กระจาย การ ลงทุน ไป ได้ ใน หลากหลาย ธุรกิจ ซึ่ง ถือว่า เป็น สิ่ง ที่ ดี ที่ มี ธุรกิจ ใหม่ ๆ ใน ตลาดหุ้น ไทย ขณะ เดียวกัน การ เข้า มา ใน าดหุ้น ทำให้ บรบ จดทะเบียน ต้อง ทำ มาม กฎ ระเบียบ โดย เฉพาะ การ เปิดเผย ข้อมูล ที่ โปร่งใส

ด้านนาย จุติ ไกร ฤกษ์ เลขาธิการ พรรค ประชาธิปัตย์ ระบุ ว่า ขอ เรียก ร้อง ให้ นายกรัฐมนตรี ทบทวน การ ปล่อย ให้ สถาน ศึกษา เข้า ตลาดหุ้น เพราะ อาจ เพิ่ม ความ เหลื่อม ล้ำ อีก ทั้ง ยัง อาจ กลาย เป็น ช่อง ทาง หลบ เลี่ยง ภาษี เนื่องจาก ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษี นิติบุคคล และ ยกเว้น ภาษี เงินปันผล หรือ เงิน ส่วน แบ่ง กำไร ผู้ ถือ หุ้น


Source link