Monday , March 30 2020
Home / poland / Xbox Scarlett na œwiêta 2020. Microsoft starts the z program console wymiany console

Xbox Scarlett na œwiêta 2020. Microsoft starts the z program console wymiany consoleWiadomoϾ
sprzêt i soft
dzisiaj, 8:30 p.m.

W kilku wybranych krajach Microsoft zacz¹³ oferowaæ ratalny program Xbox All Access, przeznaczony dla nowych u¿ytkowników Xboksa One, z mo¿liwoœci¹ bezp³atnej wymiany sprzêtu na consoleê nastêpnej generacji. Jego regulamin potwierdza, Xbox e Xbox Scarlett zadebiutuje w sklepach pod koniec 2020 roku.

Microsoft ponownie zacz¹³ oferowaæ Xbox All Access program poza granicami Stanów Zjednoczonych. Kopiuje on marketingowe rozwi¹zania znane wiwietnie u¿ytkownikom telefonii mobilnej, pozwalaj¹c nabyæ now¹ console Xbox One lub Xbox One X wraz z dwuletni¹ subskrypcj¹ Xbox Game Pass Ultimate na zasadach sprzeda¿y ratalnec, womagat ³ ³ Chocia¿ programu dostêpna oferta jest tylko w kilku wybranych obecnie krajach œwiata (polski oddzia³ Microsoftu stwierdzi³, ¿e nie ma w tej informacji na temat podobnej chwili promocji w Polsce), to jednak w jego regulaminie znajdziemy pewn¹ ciekawostkê. Jest ni¹ premiery data Xboksa Scarlett, która wed³ug producenta powinna mieæ miejsce pod koniec przysz³ego roku, w okresie œwi¹tecznym (listopad lub pocz¹tek grudnia). Przypomnijmy, ¿e w tym samym czasie w sklepach powinno pojawiæ siê równie¿ PlayStation 5.


Scarlett to kodowa nazwa nastêpcy Xboksa One. - Xbox Scarlett na œwiêta 2020. Microsoft startuje z program wymiany console - wiadomoœæ - 2019-10-28

Scarlett to kodowa nazwa nastêpcy Xboksa One.

Xbox All Access dostêpny jest w trzech ró¿nych wersjach. Wszystkie zapewniaj¹ nam dwuletni¹ subskrypcjê Xbox Game Pass Ultimate (Xbox LIVE Gold + Xbox Game Pass), ale ró¿ni¹ siê modelem console console wchodz¹cym w schest zestawu – Xbox One X, Xbox One S Xbox Xbox One S All-Digital (Xbox pozbawionn napê opsquez zestaw opty) ). Po podpisaniu dwuletniej umowy season op³acaæ miesiêczne raty, które w Wielkiej Brytanii wynosz¹ 24.99 funtów (ok. 124 z³) – opcja Xbox One X, 19.99 funtów (ok. 99 z³) – opcja Xbox One f 17 (ok. 89 z³) – opcja Xbox One S All-Digital. Po premierze Xboksa Scarlett posiadacze Xbox All Access bêd¹ mieli mo¿liwoœæ praktycznie bezp³atnej wymiany swojego Xboksa One na jego nastêpcê. Wtym przypadku istnieje jednak kilka obostrzeñ. Po pierwsze bêd¹ oni musieli regularnie op³acaæ dotychczasowe rachunki (przez 12 pierwszych miesiêcy w przypadku najdro¿szej wersji oraz 18 miesiêcy w przypadku pozosta³ych), a tak¿e podpisaæ w zz zulziez zulzie ze ze ze ze ze ze ze zm operatorn z operatormown z operatormown z operatormown z operator zownow z operatorm ul operator operator operator operator Osoby, które wybra³y najtañsz¹ opcjê rataln¹, zostan¹ zmuszone równie¿ do jednorazowej op³aty w wysokoœci 15 funtów (ok. 75 z³).


W Europie program bêdzie najpewniej dostêpny jedynie w Wielkiej Brytanii, która tradycyjnie jest najwiêkszym na kontynencie rynkiem zbytu in the Microsoftu console. - Xbox Scarlett na œwiêta 2020. Microsoft startuje z program wymiany console - wiadomoœæ - 2019-10-28

W Europie program bêdzie najpewniej dostêpny jedynie w Wielkiej Brytanii, która tradycyjnie jest najwiêkszym na kontynencie rynkiem zbytu in the Microsoftu console.

Warto zaznaczyæ, operator e operator of the Microsoft program, ale zewnêtrzna spó³ka bankowa. W Europie Xbox All Access zostanie udostêpniony najpewniej jedynie w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach zamówimy go w wybranych sieciach sklepów (Game i Smyths Toys). Klienci musz¹ mieæ oczywiœcie tak¿e poœwiadczon¹ dokumentami zdolnoœæ credytow¹.

  1. Oficjalna strona Xbox All Access
GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link