Monday , March 30 2020
Home / poland / Wczoraj wystartowa³o PGA 2019 | GRYOnline.pl

Wczoraj wystartowa³o PGA 2019 | GRYOnline.plWiadomoϾ
gry
wczoraj, 12:02 p.m.

Wczoraj rozpoczê³y siê targi gier computerowych PGA, które potrwaj¹ jeszcze do 20 paŸdziernika. Uczestnicy maj¹ okazjê obejrzeæ fragment gameplayu Cyberpunka 2077 z polskim dubbingiem, mog¹ pograæ w Iron Harvest czy te¿ Wasteland 3, a tak¿e odwiedziæ stoiska najwiêkszych marek w œwiecie gier wideo.

Stoisko Cyberpunka 2077 na PGA. - Wczoraj wystartowa³o PGA 2019 - wiadomoœæ - 2019-10-19

Stoisko Cyberpunka 2077 na PGA.

Wczoraj rozpoczê³a siê kolejna edycja corocznych targów gier komputerowych PGA (Poznañ Game Arena), która potrwa do 20 paŸdziernika. Na uczestników w tym roku czeka wiele atrakcji, m.in. pokaz Cyberpunka 2077 z polskim dubbingiem. Wejœciówki na dziœ i jutro mo¿ecie nabyæ jeszcze w kasach przy wejœciu na wydarzenie oraz przez internet.

Ka¿dy z obecnych na wydarzeniu mo¿e sprawdziæ grywaln¹ wersjê Wasteland 3 czy te¿ Iron Harvest. Do tego zaplanowane s¹ prezentacje najwiêkszych marek ze – real gier wideo – CD Projektu, Ubisoftu, Nintendo oraz Xboksa. Odbêd¹ siê rozgrywki Polskiej Ligi Esportowej, a turniej w Farming Simulator 19. Nie zabraknie równie¿ wielu polskich i zagranicznych twórców gier indie.

PGA Iron Harvest na.

PGA Iron Harvest na.

Dzisiaj otwarto tak¿e strefê Stars4Fans, w której pojawi¹ siê gwiazdy YouTube i bêd¹ do dyspozycji swoich fanów. Ta opcja jest jednak p³atna dodatkowo. Natomiast wczoraj przyznano statuetki dla najlepiej przygotowanych stoisk. Nagrody otrzymali m.in. Ubisoft, CD Projekt / Cyberpunk, Media Markt czy Cenega / Bethesda.

Farming Simulator League and PGA.

Farming Simulator League and PGA.

GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link