Steve Wozniak, za³o¿yciel Apple, odwiedzi³ Warszawê[ad_1]

– Oczywi¶cie zdajê sobie sprawê, ¿e Wo¼niak to polskie nazwisko. W Stanach Zjednoczonych mieszka bardzo wielu Wo¼niaków. Zawsze by³em dumny ze swoich polskich korzeni – podkre¶li³ twórca komputera Apple I i Apple II.

W czasie is the place for Steve Wozniak opowiada. m.in. o pocz ± tkach firmy Apple. To, co jego zdaniem sprawi³o, ¿e firm odnios³a sukces, to innowacyjno¶æ. "Woz" zaznaczy³, ¿e w latach 70-tych wiele firm produkuj ± cych komputery skupia³o siê na hobbystach i pasjonatach technologii. Apple kierowa³ swoje urz ± dzenia do "zwyk³ych" Amerykanów.

Ciekawe co, zanim Wozniak i Jobs rozpoczêli wspólne prace nad Apple I, "Woz" uda³ siê ze swoim project do firmy Hewlett-Packard, ale zosta³ odprawiony z kwitkiem.

Proponowa³em HP stworzenie komputera, ale piêæ razy odprawili mnie z kwitkiem

– wspomina Wozniak.

"Deregulacja? Tim Cook siê myli"

Choæ Wozniak ju¿ od wielu lat nie anga¿uje siê aktywnie w bie ± ± c ± dzia³alno¶æ Apple, to jednak znajduje siê na firmowej li¶cie p³ac i oficjalnie jest pracownikiem numer jeden.

"Woz" przyznaje, ¿e jego legendarna szczero¶æ czasami sprowadza na niego k³opoty. "Wielokrotnie otrzymywa³em Apple zephony pretensjami o to, ¿e powiedzia³em co¶ niew³a¶ciwego w wywiadzie. Niestety moje s³owa s ± czêsto przekrêcane" – wyzna³.

Wozniak podkre¶li³, Apple e Apple wci ± ¿jest innowacyjn ± firma, która skupia siê na swoich u¿ytkownika i chroni ich prywatno¶æ. Przyjaciel Steve Jobsa nie zawsze zgadza siê jednak z obecnym prezesem Apple – Timem Cookiem.

Cook wielokrotnie podkre¶la³, ¿e "najlepsz ± form ± regulacji jest deregulacja". Wozniak jest innego zdania. Sam tak¿e njest zwolennikiem obci ± ¿ania firm rygorystycznymi przepisami. Uwa¿a jednak, ¿e rz ± d powinien broniæ konkurencyjno¶ci na rynku. "Du¿e firmy nie powinny zagra¿aæ tym mniejszym" – zaznaczy³ "Woz".

"Facebook? Mam 5000 znajomych, ale ich nie znam"

Steve Wozniak nie nale¿y do wielbicieli Facebooka. "Idea by³a szlachetna. Zaczê³o siê od:" Po³ ± czmy ludzi "- to by³o fajne. Niestety szybko pojawi³ siê drugi pomys³:" Jak mo¿emy na nich zarobiæ "- i to ju¿ nie by³o fajne – podkre¶li³" Woz "

Zdradzi³ równie¿, ¿e sam mia³ konto na Facebooku, ale skasowa³ je zaledwie trzech miesi ± cach. "Nagle zorientowa³em siê, ¿e mam na Facebooku 5000 znajomych, ale wcale ich nie znam. Wówczas stwierdzi³em, ¿e to nie dla mnie" – zaznaczy³.

100×100 to realizowany przez Polsk ± Fundacjê Narodow ± (PFN) projekt, który powsta³ z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci. Wego ramach ma odbyæ siê 100 spotkañ ze znanymi na ¶wiecie postaciami cia ycia publicznego – artystami, actorami, sportowcami, intelistami, przedsiêbiorcami i liderami opini.

[ad_2]

Source link