Monday , April 6 2020
Home / poland / Premiera CoD: Modern Warfare. Gra zbiera dobre recenzje

Premiera CoD: Modern Warfare. Gra zbiera dobre recenzjeWiadomoϾ
gry
dzisiaj, 9:13

Nadszed³ wreszcie dzieñ premiery Call of Duty: Modern Warfare. Gra zadebiutowa³a na rynku i razu otrzyma³a pierwszy patch. W sieci pojawi³o siê równie¿ sporo recenzji i wynika z nich, produk e productcja spe³nia pok³adane w niej nadzieje.

Powrót Modern Warfare okaza³ siê udany. - Premiera CoD: Modern Warfare. Gra zbiera dobre recenzje - wiadomoœæ - 2019-10-25

Powrót Modern Warfare okaza³ siê udany.

Doczudahœmy siê wreszcie premiery Call of Duty: Modern Warfare, czyli tegorocznej ods³ony najpopularniejszego cyklu pierwszoosobowych strzelanek. Gra trafi³a na PC oraz Xbox One console i PlayStation 4. Na wszystkich trzech platformach oferuje pe³n¹ polsk¹ wersjê jêzykow¹. Warto wspomnieæ, ¿e wydanie pecetowe wykorzystuje klienta Battle.net. Nale¿y te¿ dodaæ, pier e pierwsi gracze donosz¹ o problemach z serwerami – mamy nadziejê, ¿e zostan¹ one szybko rozwi¹zane.

Wraz z premier¹ zadebiutowa³ pierwszy patch. Koncentruje siê on na usuwaniu b³êdów i poprawie potyczek PvP w multiplayerze, w tym zw³aszcza spawnowania. Do tego dochodzi kilka ulepszeñ opracowanych specjalnie z myœl¹ o PC clerk, takich not wprowadzenie effective HDR czy zmiany w sterowaniu.

Do sieci zd¹¿y³o ju¿ trafiæ sporo recenzji, które pozwalaj¹ oceniæ, czy gra spe³ni³a pok³adane w niej nadzieje. The Metacritic serwisu serwisu wainja na PlayStation 4 posiada "edni ocen na poziomie 86%. Poni¿ej podajemy wybrane noty:

 1. Digital Chumps – 9.2 / 10
 2. Hardcore Gamers – 4.5 / 5
 3. Hobby Consolas 90/100
 4. Everyeye.it – ​​Italian – 9/10
 5. Attack of the Fanboy – 4.5 / 5
 6. Game Informer – 8.8 / 10
 7. AusGamers – 8.5 / 10
 8. COGconnected – 82/100
 9. Daily Dot – 4/5
 10. Daily Star – 4/5
 11. Gameblog French – 8/10
 12. GamesRadar + – 4/5
 13. PC Gamer – 80/100
 14. PCGamesN – 8/10
 15. Windows Central – 4/5
 16. GameSpot – 7/10

Nasza redakcja grê otrzyma³a dopiero w œrodê popo³udniu, wiêc na razie opublikowaliœmy jedynie pierwsze wra¿enia, bez oceny.

Ogólnie wra¿enia recenzentów s¹ bardzo pozytywne. Chwalony jest wyœmienity multiplayer, w którym dobre wra¿enie robi zw³aszcza ró¿norodnoœæ projektów map oraz tryb realistyczny, który upodabnia grê do taktycznej strzelanki poprzez wy³¹czenie pomocnych elementów interfejsue zada.

Dobre opine zbiera równie¿ kampania fabularna (wczoraj do sieci trafi³ zapis jej pierwszych 20 minut), która pe³na jest imponuj¹cych sekwencji i oferuje du¿¹ ró¿norodnoœæ misji. The trail of najpowa¿niejsz¹ wad¹ jest skromny rozmiar, gdy¿ zgodnie z tradycjami serii, ca³oœæ mo¿na przejœæ w 5-6 godzin.

Mniej entuzjazmu wœród recenzentów wzbudzi³a kooperacja. Zamiast kampanii gra postawi³a na tryb Spec Ops, sk³adaj¹cy siê z krótkich misji. Niestety, ten element jest niedopracowany. Przeciwnicy spawnuj¹ siê zbyt czêsto, a ich przybycia nie s¹ podzielone na fale. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e recenzje powsta³y po specjalnym evencie zorganizowanym przez wydawcê, wiêc mo¿liwe, ¿e wersja, która zadebiutowa³a na rynku bêdzie pod tym wzawdemop.

Z recenzji wy³ania siê obraz gry, która w wiêkszoœci spe³nia pok³adane w niej nadzieje i powinna zadowoliæ fanów cyklu. Pomóc w tym mo¿e zmieniony, w porównaniu z poprzednimi ods³onami, biznesowy model. Zamiast p³atnych DLC autorzy postawili na rozwój w ramach sezonów. Wszystkie dodatkowe tryby i mapy dostêpne bêd¹ za darmo, równoczeœnie na wszystkich platformach sprzêtowych. W grze nie znajdziemy równie¿ nielubianych lootboksów oraz zrzutów zaopatrzenia (ang. Supply drops). Ponadto bronie oraz ich modyfikacje wp³ywaj¹ce na rozgrywkê bêdzie mo¿na odblokowaæ poprzez zabawê.

 1. Recenzja gry Call of Duty: Modern Warfare (w przygotowaniu) – prawie najlepszy CoD w historii
 2. Call of Duty: Modern Warfare to Battlefield, na którego czekaj¹ gracze
 3. Wszystko o Call of Duty: Modern Warfare 2019
 4. Stronal oficjalna is serious
GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link