Wednesday , April 8 2020
Home / poland / Prawdopodobnie zbli¿a siê oficjalna zapowiedŸ Outlast 3

Prawdopodobnie zbli¿a siê oficjalna zapowiedŸ Outlast 3WiadomoϾ
gry
wczoraj, 17:03

Na oficjalnym koncie na Twitterze studia Red Barrels, czyli twórców serialized Outlast, pojawi³a siê tajemnicza zapowiedŸ. Deweloperzy ujawnili w ten sposób, ¿e ju¿ wkrótce prawdopodobnie otrzymamy konkretne informacje na temat trzeciej czêœci cyklu survival horrorów.

Czy wkrótce zobaczymy zapowiedŸ Outlasta 3? - Prawdopodobnie zbli¿a siê oficjalna zapowiedŸ Outlast 3 - wiadomoœæ - 2019-10-31

Czy wkrótce zobaczymy zapowiedŸ Outlasta 3?

W wielu miejscach na œwiecie obchodzone jest dzisiaj Halloween. Trudno wiêc by byo o lepszy dzieñ na zapowiedzenie kolejnej czêœci jednej z najpopularniejszej serialized survival horrorów ostatnich lat – Outlast. I chocia¿ pe³noprawn¹ zapowiedzi¹ jeszcze tego nie mo¿na nazwaæ, to wiemy ju¿, ¿e Red Barrels studio wkrótce poka¿e nam coœ wiêcej. Nie zosta³o to powiedziane wprost, ale fani s¹ prawie pewni – chodzi o Outlasta 3.

O tym, ¿e powstaje trzecia czêœæ Outlasta mogliœmy przeczytaæ w 2017 roku przy okazji wiadomoœci o trafieniu pierwszych dwóch ods³on na consoleê Nintendo Switch. Wtedy jednak autorzy jeszcze nie byli pewni swojej koncepcji i musieli upewniæ siê, ¿e ona w ogóle siê sprawdzi. NajwyraŸniej doszli do wniosku, ¿e zgadza siê z wizjiz i zapowiedzieli, ¿e wkrótce zdradz¹ nam coœ wiêcej na ten temat.

Seria Outlast cieszy siê spor¹ popularnoœci¹ wœród fanów horrorów. Cykl skirt meeting sprzeda³ siê ju¿ w nak³adzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Co wiêcej, w listopadzie subskrybenci PlayStation Plus bêd¹ mogli dodaæ do swojej wirtualnej biblioteki drug¹ czêœæ.

GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link