Thursday , April 9 2020
Home / poland / Poznaliœmy wymagania sprzêtowe Need for Speed ​​Heat

Poznaliœmy wymagania sprzêtowe Need for Speed ​​HeatElectronic Arts udostêpni³o, za poœrednictwem swojej platformy Origin, wymagania sprzêtowe do Need for Speed: Heat, czyli nadchodz¹cej ods³ony popularnego cyklu gier wyœcigowych.

Need for Speed: Heat przeniesie nas do fikcyjnego miasta Palm City. Tam wcielimy siê w kierowcê, który stopniowo zdobywa reputacjê wygrywaj¹c kolejne uliczne wyœcigi. The product is computerized or hashed PlayStation 4 i Xbox One 8 listopada tego roku. Tytu³ otrzyma polsk¹ wersjê jêzykow¹.


Source link