Wednesday , April 1 2020
Home / poland / Google pokaza³o nowego Chromebooka. Pixelbook Go jest naprawdê ³adny

Google pokaza³o nowego Chromebooka. Pixelbook Go jest naprawdê ³adnyPodczas wtorkowej konferencji Google pokaza³o s³uchawki Pixel Buds 2 oraz nowe smartfony Pixel 4 i 4 XL. Najwiêkszym zaskoczeniem by³a jednak premiera nowego laptopa. Pierwszy Pixelbook debiutowa³ przed dwoma laty, ale nowe urz ± dzenie nie jest jego bezpo¶rednim nastêpc ±. Dopisek Go, wskazuje, ma e ma byæ to sprêt u¿ywany w ruchu, który ³atwo mo¿na chwyciæ i wzi ± æ ze sob ± w ka¿de miejsce. Potwierdza to waga oraz falowany spód urz ± dzenia, który umo¿liwi jego pewniejszy chwyt.

embed

Kompaktowe wymiary uzupe³nia grubo¶æ, wynosz ± ca ledwie 13 mm. Zabieranie w podró¿ Pixelbooka umo¿liwi bateria, która w pe³ni na³adowana pozwoli nawet na 12 godzin dzia³ania.

Pixelbook Go – specyfikacja i cena

Nowe laptopy Google wyposa¿y³ w ekran 13.3 cala o proporcjach 16: 9. Wy¶wietlacz jest dotykowy, co w po³ ± czeniu z ChromeOS znacznie u³atwi jego u¿ywanie. Rozdzielczo¶æ ró¿ni siê od wybranego modelu: te tañsze zaoferuj ± Full HD, a dro¿sze odtworz ± obraz w 4K ("Molecular Display").

Obudowê wykonano z magnezu, dziêki czemu Pixelbook Go bêdzie bardzo wytrzyma³y, co jest istotn ± kwesti ± w przypadku sprzêtu projektowanego do u¿ywania w ruchu. Google chwali siê tak¿e klawiatur ±, która ma specjalny przycisk do wywo³ania Asystenta Google, a po udoskonaleniach jest "ultracicha". Na jej bokach umiejscowiono dwa g³o¶niki stereo. Wyposa¿ony laptop jest w camera 2 Mpix z funkcj ± nagrywania wideo w 1080p i 60 klatkach na sekundê. Google zapewni³o te¿ modu³y Bluetooth i WiFi oraz dwa wej¶cie USB-C pod¶wietlone diodami LED. Ponadto Pixelbook Go posiada uk³ad bezpieczeñstwa Titan C oraz z³ ± cze s³uchawkowe. Urz ± dzenia dzia³aj ± w oparciu o dysk SSD, którego wielko¶æ jest zale¿na od wariantu na jaki siê zdecydujemy:

  • Full HD / Intel Core m3 / 8 GB RAM / 64 GB SSD – 649 dollars
  • Full HD / Intel Core i5 / 8 GB RAM / 128 GB SSD – 849 dollars
  • Full HD / Intel Core i5 / 16 GB RAM / 128 GB SSD – 999 dollars
  • 4K / Intel Core i7 / 16 GB RAM / 256 GB SSD – 1399 dollars

Google skupi³o siê mocno na designie. Laptop wygl ± daj ± estetycznie i nie mo¿na odmówiæ im uroku. Do wyboru s ± dwie wersje kolorystyczne: Just Black oraz Not Pink. Czarny Pixelbook Go jest ju¿ do kupienia, na ró¿owego bêdzie trzeba chwilê poczekaæ.


Source link